คู่มือการใช้งาน Potato Sippy Cup

ส่วนประกอบ

การติดต้ัง
01 สอดตัวจุกผ่านฝาข้ึนมาแล้วดึงออก

02 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องอากาศเข้าออกจนสุด

03 สอด weighted straw เข้าไปจากข้างใต้ของฝา

04 หมุนร่องเข้ากับตัวขวดเพื่อติดต้ังที่จับ

05 เมื่อประกอบขวดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

06 คำเตือน : การเปิดฝาสามารถเปิดได้ 160-180 องศา ซึ่งการเปิดน้ันจะล๊อคให้ฝาไม่ปิดกลับมาระหว่างใช้งาน

วิธีการล้าง
– ตัวขวดและฝาสามารถทำความสะอาดโดยใช้เครื่องล้างจาน หรือแปรงล้างขวดได้
– ใช้แปรงล้างหลอด สอดเข้าไปด้านในของหลอด ถูข้ึน-ลงเพื่อทำความสะอาดหลอด

การฆ่าเชื้อ
การต้มในน้ำเดือด การน่ึงฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ หรือการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกชิ้นส่วนของขวดนม

Connect With Us

CALL : 098-849-8189
EMAIL : [email protected]

Start Our Companionship

once a friends,
a never ending benefits

© 2019 Genally All Rights Reserved